Contract de arendă model. Reguli particulare în materia arendării

19.11.2020
Contract de arendă model. Reguli particulare în materia arendării

Contractul de arendă este un document oficial prin care se pot arenda bunurile agricole. Conform Codului Civil, pot fi date în arendă două tipuri de bunuri agricole. Unul este specificat ca fiind terenurile cu destinație agricolă, adică terenurile agricole productive. Cel de-al doilea bun face referire la “animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole”.

Un contract de arendă presupune un acord între proprietar și arendaș și se poate solicita la primărie sau la biroul notarial. Factorii foarte importanți care trebuie stipulați în contract, fie că este tip, fie că nu, sunt următoarele:

– părțile contractante și domiciliul sau sediul acestora;
– obiectul contractului, complet și precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunțită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora și planul de situație al terenurilor;
– obligațiile fiecăreia dintre părți, expres și complet menționate;
– durata arendării;
– arenda, modalitățile și termenele de plată a acesteia;
– răspunderile fiecărei părți; orice suprafață de teren sau orice alt bun agricol ce se va reține de către proprietar, uzufructuar sau deținător legal se vor specifica separat în contract;
– alte clauze convenite de părți și permise de lege.

Mențiunile de mai sus vor fi stipulate clar și în conformitate cu realitatea. Plata taxelor de redactare și înregistrare a contractului de arendă revine arendașului.

Contract de arendă – Model

”Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate”, se stipulează în Noul Cod Civil.

Model Contract Arendă
Model Contract Arendă
Model Contract Arendă
Model Contract Arendă

În contractul dintre proprietar și arendaș, este indicată menționarea perioadei de arendă, pentru a reieși un contract pe perioadă determinată. În cazul unui contract pe o perioadă nedeterminată, se estimează că înțelegerea este făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul.

De asemenea, este sugerată introducerea obligației arendațului de a pune la dispoziție asigurarea bunurilor agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale.

Sumele alocate de subvențiile APIA sunt sunt încasate de arendaș, cel care ia terenul în arendă și implicit lucrează pământul. La APIA, fermierii care lucrează pământ în arendă au aceleași drepturi la subvenții ca și proprietarii de terenuri.

Înregistrarea contractului

Contractele pot fi înregistrate atât la Consiliul Local, cât și la notariat. Pentru înregistrarea contractului, proprietarul și arendașul trebuie să țină cont de următorii factori:

 1. arendașul (cel ce ia în arendă, n.red.) trebuie să depună un exemplar al contractului de arendă la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.
 2. arendatorul (cel care dă în arendă, n.red.) are obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul. ”Contribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent”, se arată în Codul Fiscal, art. 120, alin. 2.

Arendașul are drept de preemțiune, în cazul în care proprietarul dorește să vândă bunurile arendate. Dreptul de preemțiune oferă titularului acestuia, numit preemtor, prioritate pentru cumpărarea unui bun.

Proprietarul are următoarele drepturi și obligații:

 1. să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
 2. să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;
 3. să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-l tulbure pe arendaş;
 4. să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia;
 5. în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze împreună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;
 6. să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate;
 7. să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
 8. să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.

Arendașul are următoarele drepturi și oligații:

 1. să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
 2. să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în condiţiile stabilite prin contract;
 3. să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat;
 4. să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;
 5. să plătească arenda la termen;
 6. să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
 7. să suporte taxele de încheiere, înregistrare şi publicitate a contractului de arendare;
 8. în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale, să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat;
 9. să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;
 10. să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
 11. la încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator;
 12. să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
 13. are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator.

Dacă ți s-a părut interesant acest articol, te invităm pe pagina de Facebook Agromedia.ro pentru mai multe discuții despre agricultură, trucuri și sfaturi pentru gospodari!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *