Casa și Grădină

Ce acte sunt necesare pentru construirea unei case. Lista completă cu documente și aprobări

Ce acte sunt necesare pentru construirea unei case. Lista completă cu documente și aprobări
casă, aprobări, documente

Construirea unei case este un proiect foarte important în viața oricărei familii. Lista documentelor necesare pentru o astfel de construcție este destul de lungă, iar drumul către aprobări poate fi anevoios. Tocmai de aceea este important să vă documentați foarte bine în ceea ce privește lista actelor necesare pentru a nu vă trezi cu surprize neplăcute pe parcurs.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un document care deține informațiile legate de caracteristicile construcțiilor ce pot fi executate pe un teren anume și actele necesare pentru construire. Certificatul de Urbanism se emite de către primăria/sectorul sau, mai exact, de către biroul de Urbanism al localității în aria căreia se află terenul pe care va fi amplasată construcția.

Caracteristicile regăsite în acest document sunt, de obicei: regimul de înălțime al construcției, cota de înălțime la cornișă, poziția viitoarei construcții, valoarea maximă pentru Procentul de Ocupare al Terenului (POT) și valoarea maximă pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului – cele din urmă calculate ca raport între aria construită și aria lotului de teren.

Documente necesare pentru obținerea certificatului de urbanism:

 • cerere tip
 • actul de proprietate
 • planuri topografice și cadastrale vizate în prealabil la Oficiul de Cadastru (planurile trebuie să fie la una din scalele 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500)
 • chitanța care face dovada plații taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism ( taxa se stabilește, într-o zonă urbană, în funcție de suprafața de construire. Într-o zonă rurală, taxa va fi de 50% din taxa stabilită pentru mediul urban).

Studiul Geotehnic (studiu geo)

Studiul geotehnic este o analiză complexă a condițiilor de teren și a capacității portante ale acestuia. Rolul acestuia este de a analiza fiecare strat al terenului de fundare cu ajutorul unor relații matematice, în scopul alegerii celui mai potrivit tip de fundație pentru casa respectivă. Acesta se realizează în laboratoare specializate și atestate MLPTL.

Specialiștii fac o vizită la fața locului pentru a stabili, pentru început, destinația clădirii, clasa de importanță, regimul de înălțime al construcției etc. Apoi, se fac lucrările necesare, cartarea zonei, foraje, sondaje de penetrare, măsurători topometrice și alte teste, urmând ca probele să fie trimise la un laborator.

Deși, în funcție de amplasarea și tipul construcției, prețul srudiului geotehnic poate varia de la câteva sute la câteva mii de lei, acesta este foarte important pentru evitarea eventualelor pagubelor viitoare. În cazul construcțiilor de importanță redusă din zona rurală (cel mult P+1), nu este obligatorie realizarea unui astfel de studiu, însă este recomandat pentru siguranță.

Proiectul Tehnic al Construcției (PTC)

Proiectul Tehnic al construcției conține toate informațiile necesare pentru executarea construcției, fiind compus două părți: partea scrisă și partea desenată. Partea desenată conține planuri de arhitectură, planuri de rezistență, schemele instalațiilor și o serie de detalii indispensabile realizării lucrărilor de construcție. Partea scrisă conține memorii tehnice, calculul de dimensionare a elementelor structurale, documentația economică, documentația tehnologică, documentația pentru programarea lucrărilor și altele.

Pentru obținerea Autorizației de Construire nu este necesară depunerea Proiectului Tehnic în forma finală, ci doar a părților semnificative: memorii și planuri de arhitectură, memorii de rezistență și planuri de fundații cu detaliile de fundații, memorii de instalații și schemele instalațiilor. Acest set de documente se numește DTAC (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) – sau, în formă populară, Proiect DTAC.

Proiectul Tehnic se construiește la un birou de proiectare cu ajutorul unui arhitect, a unui inginer structurist și a unui inginer instalator. Apoi, proiectul va fi verificat de verificatori atestați MLPTL care trebuie să fie diferiți de autorii proiectului. În cazul unei locuințe unifamiliale este necesară verificarea rezistenței clădirii fără de care nu se poate obține Autorizația de Construire. Pentru clădirile de importanță redusă (maxim S+P+1E) din mediul rural nu este necesară o astfel de verificare.

Prețul unui Proiect Tehnic depinde de suprafața casei, de obicei, în jur de 15 euro pe metru pătrat construit.

Avizele și Acordurile de Amplasament

Avizul de Mediu și avizele și acordurile furnizorilor de utilități din zonă (electricitate, gaze, alimentare cu apă și canalizare, salubritate etc.) vor fi solicitate de către Primărie prin intermediul Certificatului de Urbanism și eliberate de instituții de specialitate.

Avizele se solicită la instituții specializate, printre care regăsim: deținătorii de rețele și utilități (gaze, apă, canalizare, curent electric, salubritate etc.), Inspectoratul de Stat pentru Construcții, Sănătatea Publică, Mediu, Protecția Civilă, Combaterea și Prevenirea Incendiilor, Rețeaua de Telefonie, Apele Române.

Acte necesare pentru eliberarea avizelor și acordurilor:

 • cerere, Fișă Tehnică de Mediu, Certificat de Urbanism (în copie)
 • acte care dovedesc dreptul de folosință a terenului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenire etc)
 • Planul de Încadrare în Zonă (realizat la scară – două copii, este anexat la Certificatul de Urbanism și vizat de către emitentul certificatului)
 • Planul de Situație (două copii – acesta va fi realizat conform prevederilor legale în vigoare, va fi anexat la Certificatul de Urbanism și vizat de către emitentul certificatului)
 • dovada Achitării Taxei pentru Eliberarea Avizului de Amplasament.
Ce acte sunt necesare pentru construirea unei case. Lista completă cu documente și aprobări

Etapele procesului de emitere a avizelor necesare

Pentru a obține avizele necesare construirii unei case, veți trece prin următoarele etape:

 • depunerea cererii de emitere a avizului, însoțită de documentația aferentă
 • emiterea avizului de amplasament
 • încheierea unui contract pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectul pentru care este solicitat avizul
 • actualizarea avizului de amplasament; se ține seama de modificările ce vor fi aduse instalațiilor care fac obiectul contractului
 • executarea propriu-zisă a lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului și/sau realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectul pentru care este solicitat avizul.

Din ce motive nu ați putea primi avizele necesare:

 • amplasamentul dumneavoastră nu se găsește în zona de siguranță a capacităților energetice
 • puterea maximă simultan absorbită pe care o solicitați prin cererea de racordare este mai mică decât 30kVA
 • rețeaua electrică de distribuție publică de joasă tensiune se află situată la o distanță mai mare de 100m față de limita de proprietate a amplasamentului pe care îl dețineți
 • extinderea de rețea necesară racordării locuinței dumneavoastră nu este inclusă în programul de investiție al operatorului de distribuție în anul curent sau în anul următor acestuia

Autorizația de Construire

Autorizația de construire este cel mai important act pe care trebuie să-l obțineți. Astfel, prin acest act, proiectul este avizat, iar fără acesta, lucrările nu pot începe. Autorizația de Construire se solicită la Primăria locală, mai exact la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei, prin depunerea proiectului integral format din actele menționate mai sus.

De ce acte aveți nevoie pentru a obține Autorizația de Construire:

 • cerere tip pentru emiterea autorizației de construire
 • certificatul de Urbanism – o copie
 • acte care dovedesc dreptul de proprietate – o copie legalizată
 • documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (Proiectul DTAC), care trebuie să conțină referatul de verificare a rezistenței clădirii semnat și verificat în original – 2 exemplare
 • avizele și Acordurile de Amplasament specificate în Certificatul de Urbanism
 • chitanța care dovedește achitarea taxei pentru eliberarea Autorizației de Construire

Autorizația de Construire are valabilitate 12 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. Înainte cu 5 zile de începerea lucrărilor aveți obligația să anunțați Primăria și Inspectoratul de Stat în Construcții. Taxa autorizației reprezintă 0.5% din întreaga valoare autorizată a lucrărilor de construcții.

Cartea Tehnică a Construcției

Cartea Tehnică a Construcției este un document întocmit de către proprietar împreună cu dirigintele de șantier și conține toată documentația la activitățile de proiectare, execuție, dar și la recepția construcției. Acest document trebuie păstrat pe toată durata existenței clădirii.

Ce documente se regăsesc în Cartea Tehnică:

 • Autorizația de Construire
 • Procesul verbal de predare/primire a clădirii
 • Procesul verbal de recepție întocmit pe categorii de lucrări
 • Certificate de calitate privind conformitatea materialelor folosite și a calității lucrărilor
 • Condica de betoane; în aceasta se vor înregistra turnările, furnizorul și rezultatele încercărilor pentru verificarea rezistenței pe probe etalon, la 28 de zile
 • Declarații privind conformitatea materialelor utilizate
 • Buletine de analiză și încercări pentru materialele care s-au pus în operă
 • Expertize tehnice
 • Caietul de sarcini

Dacă ți s-a părut interesant acest articol, te invităm pe pagina de Facebook Agromedia.ro pentru mai multe discuții despre agricultură, trucuri și sfaturi pentru gospodari!

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

  You may also like

  Comments are closed.